Spelmissbruk och samhällets ansvar

Spelmissbruk påverkar dagligen tusentals människors liv i Sverige. Tyvärr är det vanligt att denna form av missbruk inte tas på allvar trots att det förstör äktenskap, mänskliga relationer, yrkeskarriärer och barndomar. En gemensam faktor för samtliga missbruk är att det utgör hinder för att den drabbade ska kunna leva ett normalt liv. Istället handlar livet för en missbrukare om att stilla sitt begär som man inte längre kan kontrollera.

Otillräcklig hjälp vid spelmissbruk

I enlighet med uppgifter från den svenska riksdagens utredningstjänst är 2 % av befolkningen drabbade av spelmissbruk och omkring 7,8 % har riskabla spelvanor. I praktiken innebär detta att oroväckande 128 000 medborgare lider av ett spelmissbruk och riskerar att drabbas av allvarliga följder som ett direkt resultat av spelandet. Med tanke på att utbudet av spel ständigt ökar behöver regeringen snabbt ta tag i problemet för att undvika att fler råkar ut för samma öde.

spelmissbrukSamhället har ett stort ansvar när det kommer till att såväl förebygga som hjälpa de som lider av olika sorters missbruk. Något som särskilt har lyfts fram under den senaste tiden är det faktum att arbetsplatser saknar resurser att i tid hjälpa missbrukarna. Om missbruket kopplas till exempelvis narkotika eller alkohol finns klara rutiner över hur man ska agera gällande stöd, hjälp och vård. Spelmissbruk tenderar däremot att hamna i skymundan trots att antalet spelmöjligheter har ökat lavinartat under det senaste decenniet.

För att få bukt på spelmissbruk behöver problemet tas upp av politiker. Experter menar att det finns två grundläggande förslag som samhället borde ta fasta på. Sammanfattningsvis innebär dessa att missbruksproblematiken ska jämställas med narkotika-, tobak- och alkoholmissbruk. På så sätt skulle problematiken även inkluderas i grundskolornas förebyggande arbete och räknas in i socialtjänstens vård. Vid sidan av dessa enormt viktiga förändringar borde samhället göra en reformering av den existerande lagstiftningen om lotteri och spel som är väldigt omoderna. Tillsammans skulle förändringarna innebära att de som lider av ett spelmissbruk får möjlighet till bättre hjälp i ett tidigt skede.